محور های نهمین کنفرانس ملی علمی و پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

آبخیزداری و استحصال آب

آبخوانداری و تغذیه مصنوعی

سیستم های سطوح آبگیر باران

پرده آب بند و سدهای زیرزمینی

مدیریت منابع آب و خاک

فرسایش آبی (فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها)

آبیاری و زهکشی

هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب

کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک

مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب

بهره‌برداری از منابع آب غیر متعارف

پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری

خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی

کشاورزی و توسعه کشاورزی پایدار