پس از ثبت نام در سایت همایش، مقالات به فرمت در آمده را بارگزاری نمایید.

 

کلیه مقالات ارسالی توسط داوران کنفرانس ارزیابی خواهند شد. جهت تسهیل و تسریع فرآیند داوری لازم است فایل مقاله، که مطابق با این دستورالعمل تهیه شده است با فرمت Word  ارسال گردد. 

 

دریافت راهنمای تنظیم مقالات به صورت word

 

دریافت راهنمای تنظیم مقالات به صورت PDF