آدرس دفتر انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: کرمان بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر. 

آدری محل برگزاری کنفرانس: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان.

کدپستی: 7616914111

تلفن : 31322577_034

تلفن همراه:  09305983182

تلفکس: 33257190-034

آدرس ایمیل:

isiwe_kerman@yahoo.com

Refresh Code