انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
محسن بنی اسدی
مهندس
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
پست الکترونیکی: isiwe_kerman [at] yahoo.com
تلفن: 03433257190
محمد جواد خانجانی
دکتر
پروفسور گروه آب دانشگاه باهنر
پست الکترونیکی: isiwe_kerman [at] yahoo.com
تلفن: 03433257190