نویسندگان مقالاتی که به صورت پوستری پذیرش شده اند، لازم است پوستر مقاله خود را طبق فرمت تهیه نمایند.

فرمت پوستر همایش