عنوان: بررسی علل سیل های اخیر

ارائه به صورت پاور پوینت

محل برگزاری: مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان

تاریخ برگزاری: 30/11/1398

ساعت برگزاری: 16 الی 18

"با ارائه گواهی حضور در کارگاه"

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتربا دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید.